3Dkanjers
Elias Prieshof 13
7955 BA IJhorst
KvK: 59481080
IBAN: NL78 RABO 0143 1734 64
BTW: NL 8535.15.165.B01

1. Algemeen

1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle Offertes / Aanbiedingen van 3Dkanjers en Overeenkomsten van opdracht of tot levering waarbij 3Dkanjers partij is als opdrachtnemer resp. leverancier. Afwijkingen op de algemene leverings­voorwaarden verbinden 3Dkanjers slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door 3Dkanjers zijn aanvaard. Niet-handhaving van een bepaling uit de algemene leveringsvoorwaarden door 3Dkanjers in een concreet geval brengt geen verval van de bepaling met zich mee.
1.2. Wanneer één of meer bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig blijk(t)(en) te zijn, vernietigd worden of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht.
1.3. Algemene voorwaarden van Afnemer zijn nimmer van toepassing.

2. Begripsbepalingen

2.1. Afnemer: de (rechts-)persoon die krachtens Overeenkomst Goederen en/of Diensten van 3Dkanjers afneemt.
2.2. Diensten: werkzaamheden die door 3Dkanjers in opdracht van Afnemer worden verricht.
2.3. Goederen: door 3Dkanjers geleverde of te leveren hardware, software of andere producten, niet zijnde Diensten.
2.4. Offerte / Aanbieding: schriftelijke opgave van 3Dkanjers aan een Afnemer, omvattende een indicatie van voorwaarden en prijzen voor levering van Goederen en/of Diensten,
2.5. Overeenkomst: een overeenkomst tot levering door 3Dkanjers van Goederen en/of Diensten aan Afnemer.

3. Offerte van 3Dkanjers

3.1. Een Offerte van 3Dkanjers is vrijblijvend in die zin, dat zij slechts een uitnodiging inhoudt tot het doen van een bindend aanbod tegen de in de offerte geïndiceerde condities.

4. Levering

4.1. Een voor de levering overeengekomen termijn gaat in daags na het tot stand komen van de Overeenkomst. Is een aanbetaling overeengekomen, dan vangt de leveringstermijn niet aan dan nadat de aanbetaling geheel is ontvangen.
4.2.3. Dkanjers streeft er naar de levering te doen plaatsvinden binnen de termijn die daarvoor is overeengekomen. De enkele overschrijding van die termijn doet 3Dkanjers nog niet in verzuim zijn. Dat is pas het geval, indien 3Dkanjers ook niet presteert binnen een redelijke nadere termijn, die hem na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk is gesteld, en de overschrijding van die termijn het gevolg is van een omstandigheid, die hem rechtens kan worden toegerekend.
4.3. Een termijnoverschrijding – en meer in het algemeen: het tekortschieten in de nakoming van een verplichting – kan 3Dkanjers alleen worden toegerekend, indien de oorzaak daarvan een omstandigheid is die rechtens voor risico van 3Dkanjers komt. Voor risico van 3Dkanjers komen in ieder geval niet een tekort aan grondstoffen of halffabrikaten, ziekte op ongewone schaal, stakingen, blokkades, transportvertragingen, overheidsmaatregelen waaronder import-, export- en productieverboden, brand of explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen, uitval van energie, machinebreuk, ook wanneer deze omstandigheden zich bij toeleveranciers of hulppersonen van 3Dkanjers voordoen en daardoor de nakoming van de verplichtingen wordt verhinderd of bepaald bemoeilijkt.
4.4. In geval van levering van goederen blijft de eigendom van die goederen bij 3Dkanjers, totdat Afnemer dat wat hij in verband met levering van goederen en diensten door of in opdracht van 3Dkanjers aan 3Dkanjers verschuldigd is, geheel heeft voldaan.
4.5. In geval van levering van Diensten heeft 3Dkanjers de verplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De leverancier bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen Diensten worden uitgevoerd.

5. Prijs en betaling

5.1. Prijzen, ook in Offertes van 3Dkanjers, zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen en ook, voor zover niet anders aangegeven of overeen­gekomen, exclusief verpakkings- en transportkosten. Deze posten worden apart in rekening gebracht.
5.2. Stijgen voor 3Dkanjers de kosten van de uitvoering van de overeenkomst doordat prijsbepalende factoren als inkoopprijzen, lonen, belastingen, verzekerings­premies, opslagkosten en dergelijke na het offreren door 3Dkanjers van de prijs oplopen, dan is 3Dkanjers gerechtigd deze hogere kosten aan Afnemer door te berekenen, voor zover zij optreden na drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst. Verhogingen van de BTW, in- en uitvoerrechten en transportkosten, die na het offreren door 3Dkanjers van de prijs optreden, kunnen echter steeds direct ten volle worden doorberekend.
5.3. Voor zover niet anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in euro’s op basis van een door 3Dkanjers aan Afnemer toe te zenden factuur. De factuur wordt in beginsel na voltooiing van de levering of, in geval van deelleveringen, van een deellevering toegezonden. Indien 3Dkanjers daartoe aanleiding ziet, mag 3Dkanjers echter ook betaling of verstrekking van een passende zekerheid voor betaling vóór of bij levering verlangen. De betaling dient binnen 14 kalender­dagen na de factuurdatum te geschieden door bijschrijving op de bankrekening vermeld in de factuur. Er kan geen verrekening plaatsvinden met tegenvorderingen die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door 3Dkanjers zijn erkend of in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld.
5.4. Alle kosten, die 3Dkanjers in en/of buiten rechte moet maken in verband met het niet tijdig voldoen van de koopprijs en meer in het algemeen in verband met het bewaren van haar rechten tegenover Afnemer, komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen per geval ten minste 15% van hetgeen Afnemer aan 3Dkanjers verschuldigd is, met een minimum van € 1.000,-, onverminderd het recht van 3Dkanjers om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BW in rekening te mogen brengen. Wanneer vervolgens een gerechtelijke procedure wordt gestart, is de wederpartij gehouden alle door 3Dkanjers in verband hiermee te maken kosten te vergoeden, hieronder uitdrukkelijk begrepen de kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief.

6. Tekortkomingen

6.1. Een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst aan de zijde van 3Dkanjers dient – op straffe van verval van alle rechten ter zake – door Afnemer met bekwame spoed schriftelijk aan 3Dkanjers te worden gemeld. Een melding, gedaan 14 kalender­dagen of langer nadat een tekortkoming redelijkerwijs door Afnemer had kunnen worden ontdekt, geldt in ieder geval niet meer als met bekwame spoed gedaan. Op tekortkomingen, die na drie maanden na de uitvoering van de (deel-) overeenkomst aan het licht komen, kan Afnemer tegenover 3Dkanjers geen beroep meer doen. Rechtsvorderingen ter zake van tijdig gemelde tekortkomingen moeten op straffe van verval binnen 6 maanden na de melding worden ingesteld.
6.2. De garantie op afgeleverde Goederen strekt nimmer verder dan de door de fabrikant of toeleverancier van 3Dkanjers verstrekte garantie.
6.3. Een tijdig gemelde tekortkoming kan door 3Dkanjers naar haar eigen keuze worden verholpen door hetzij herstel of hernieuwde levering op kosten van 3Dkanjers, hetzij vermindering van de prijs overeenkomstig de door de tekortkoming veroorzaakte minderwaarde van het door Afnemer ontvangene.

7. Aansprakelijkheid voor schade

7.1. De totale aansprakelijkheid van 3Dkanjers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs;
7.2. De aansprakelijkheid van 3Dkanjers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
7.3. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan als in de hierna volgende leden van dit artikel bepaald.
7.4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel en alleen voor zover Afnemer schade lijdt als gevolg van een rechtens aan 3Dkanjers toe te rekenen omstandigheid, is 3Dkanjers slechts gehouden schade aan Afnemer te vergoeden binnen de navolgende grenzen:
7.4.1. Schade aan goederen en letselschade worden vergoed tot een bedrag van maximaal € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen uit een zelfde oorzaak, en mits 3Dkanjers voor deze vergoeding dekking onder een verzekering geniet.
7.4.2. Andere schade dan onder 8.4.1 bedoeld, wordt per overeenkomst in totaal vergoed tot 50% van de netto totaalprijs (de bruto-totaalprijs minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de betreffende Overeenkomst maar nimmer meer dan tot € 10.000,- (zegge: tienduizend euro).
7.5. De schade onder 8.1.1 en 8.1.2 bedoeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien Afnemer de schade binnen 14 kalenderdagen nadat hij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan 3Dkanjers heeft meegedeeld en een eventuele rechtsvordering ter zake op straffe van verval binnen 6 maanden na de melding is ingesteld.

8. Intellectueel eigendom

8.1.Het auteurs-, publicatie- en overige intellectuele eigendomsrechten op door de 3Dkanjers geleverde Goederen, software, Lesmaterialen en overige werken (blijft) berust(en) bij 3Dkanjers of haar leveranciers.
8.2. Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van door 3Dkanjers geleverde Goederen, software, Lesmaterialen en overige werken is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 3Dkanjers.
8.3. De Afnemers van, en deelnemers aan Scholingsactiviteiten zijn niet gerechtigd qua inhoud overeenkomstige of daarop gelijkende scholingsactiviteiten en/of Lesmaterialen aan derden aan te bieden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de leverancier.
8.4. Indien en voor zover Afnemer voor het gebruik van krachtens Overeenkomst geleverde Goederen, software, Lesmaterialen en overige werken gebruik dient te maken van programmatuur waarop 3Dkanjers de intellectuele (eigendoms-)rechten heeft, verleent 3Dkanjers hierbij aan Afnemer voor de duur van de overeenkomst het recht deze programmatuur te gebruiken. Het gebruiksrecht heeft slechts betrekking op al die onderdelen van de programmatuur en omvat slechts die bevoegdheden die nodig zijn om het bij het sluiten van de Overeenkomst beoogde gebruik mogelijk te maken. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom blijven uitsluitend bij 3Dkanjers of diens licentiegevers berusten.
8.5. Voor elk met de bepalingen van dit artikel strijdig gebruik, is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,- onverminderd het recht van 3Dkanjers om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding; ingeval sprake is van gebruik strijdig met de bepalingen van dit artikel is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.
8.6.3 Dkanjers vrijwaart Afnemer voor aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden met betrekking tot de in dit artikel in het vorige lid bedoelde programmatuur, mits Afnemer aan 3Dkanjers onmiddellijk schriftelijk rapporteert en de behandeling van de claim zowel in als buiten rechte uitsluitend, althans tevens, aan 3Dkanjers overlaat en hierbij alle redelijke medewerking verleent.

9. Beëindiging (tussentijds)

9.1.3Dkanjers is bevoegd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden indien:
9.1.1. Door derden op de in het kader van de betreffende Overeenkomst door of namens Afnemer ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd;
9.1.2. Afnemer een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
9.1.3. Aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend;
9.1.4. Afnemer in staat van faillissement is verklaard;
9.2. 3Dkanjers zal wegens de beëindiging krachtens dit artikel nimmer tot enige schade­vergoeding gehouden zijn.

10. Overmacht

10.1. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan drie (3) maanden ten gevolge van overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst te voldoen, dan wel vast staat dat zij zodanig tenminste drie (3) maanden in gebreke zal zijn, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst uitsluitend door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.
10.2. De betrokken partij zal de andere partij zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of andere contractpartners van 3Dkanjers.

11. Toepasselijkheid van de bevoegde rechter

11.1. Op de overeenkomst tussen 3Dkanjers en Afnemer is, inclusief het tot stand komen daarvan, en eventuele aanvullingen daarop alleen het Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover uit dwingend recht niet anders voortvloeit, is de bevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen 3Dkanjers en Afnemer. 3Dkanjers blijft echter bevoegd geschillen voor te leggen aan de rechter, die zonder het in de vorige zin bepaalde bevoegd zou zijn van geschillen tussen partijen kennis te nemen.