Algemene Leveringsvoorwaarden

De Algemene Leveringsvoorwaarden van 3Dkanjers kunt u hier vinden.

Disclaimer

Meningen geuit op deze website en in hiermee verband houdende reacties zijn de persoonlijk meningen van de oorspronkelijke auteurs en niet van 3Dkanjers. De inhoud wordt voor informatieve doeleinden aangeboden en is niet bedoeld als een bevestiging of verklaring van 3Dkanjers of enige andere partij. Deze website is deels toegankelijk voor het publiek. Informatie die u als vertrouwelijk beschouwd, mag niet op deze website worden gepubliceerd. Door publicatie gaat u ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud van alle informatie die u inbrengt, die u aanbiedt via een elektronische koppeling, of op andere wijze upload naar de website. Bovendien ontheft u door publicatie 3Dkanjers van alle aansprakelijkheid gerelateerd aan uw gebruik van de website.

3Dkanjers publiceert door gebruikers aangeleverde inhoud in de vorm van blog-bijdragen en reacties. Door het inbrengen van blog-bijdragen, reacties en andere inhoud gaan inbrengers akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

 1. Door het inbrengen van inhoud in de vorm van blog-berichten of reacties verleent de inbrenger 3Dkanjers een eeuwigdurend, niet exclusief auteursrecht op de inhoud hiervan.
 2. 3Dkanjers zal altijd alle inhoud, in haar volledige vorm of als lang citaat (overeenkomstig de richtlijnen van “fair use” volgens het Amerikaans citaatrecht), naar behoren toeschrijven aan de auteur.
 3. 3Dkanjers behoudt zich het recht voor om alle ingebrachte inhoud in samengevatte vorm via RSS-syndicatie voor derden beschikbaar te maken.
 4. Alle ingebrachte inhoud kan worden vergezeld door de naamregel van de auteur met een zeer beknopte biografie van de auteur.
 5. Auteurs die bijdragen inbrengen, zijn exclusief verantwoordelijk voor het originaliteit en nauwkeurigheid van hun bijdragen.
 6. 3Dkanjers behoudt zich het recht voor om links naar andere websites of reclame, die zijn toegevoegd aan bijdragen, te verwijderen.
 7. 3Dkanjers behoudt zich het recht voor om lettertypen en opmaakstijlen te wijzigen, de grootte van afbeeldingen aan te passen en overigens de opmaak van de bijdrage te wijzigen, zodat deze voldoet aan de algemene stijl van onze website
 8. Af en toe kan 3Dkanjers gedwongen zijn om samengevatte versies van bijdragen weer te geven. In dergelijke gevallen kunnen wij bijdragen aanpassen tot een samenvatting. Dergelijke samenvattingen bevatten altijd een link naar de volledige en onbewerkte bijdrage. In zulke gevallen zal 3Dkanjers er altijd naar streven om de oorspronkelijke betekenis en strekking van de bijdrage te handhaven.
 9. 3Dkanjers behoudt zich het recht voor om de koppen van bijdragen te redigeren ten behoeve van de duidelijkheid of voor optimalisatie in relatie met zoekmachines (toevoeging van trefwoorden)
 10. 3Dkanjers behoudt zich het recht voor om de spelling en grammatica te corrigeren.
 11.  Tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan, mag u de inhoud die op enig deel van deze website verschijnt niet publiceren of vermenigvuldigen.
 12. De meningen van gebruikers en auteurs van inhoud op deze website zijn uitsluitend hun eigen meningen en niet die van 3Dkanjers.
 13. Sommige links op deze website kunnen verwijzen naar websites van derden. 3Dkanjers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

3Dkanjers is bedoeld om levendige doch fatsoenlijke interactie mogelijk te maken. Iedere gebruiker is aansprakelijk voor reacties en artikelen die onder zijn/haar account zijn gepubliceerd. We behouden ons het recht voor om naar eigen oordeel te bepalen wat zich kwalificeert als ongeschikte inhoud en om reacties te verwijderen, of IP-adressen gebruikt voor het insturen van reacties of gebruikersnamen te blokkeren, indien deze:

 1. deze website misbruiken om reclame te maken voor websites of diensten
 2. automatisch gegeneerd zijn
 3. een commerciële achtergrond hebben
 4. racistisch materiaal, propaganda of pornografisch materiaal bevatten
 5. geweld tegen mensen, instellingen of bedrijven bevorderen
 6. scheldwoorden of kwetsende inhoud bevatten
 7. inbreuk maken op rechten van derden
 8. demonstraties of manifestaties van enige politieke inslag teweegbrengen
 9. in andere talen dan het Nederlands of Engels zijn gesteld
 10. geen verband houden met het onderwerp van discussie
Privacy Verklaring

3Dkanjers respecteert het recht van ieder individu op persoonlijke privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Remco Liefting is de Functionaris Gegevensbescherming van 3Dkanjers Hij/zij is te bereiken via remco@3Dkanjers.nl.

Contactgegevens
3Dkanjers
Elias Prieshof 13
7955 BA, IJhorst

Persoonsgegevens die wij verwerken
3Dkanjers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Daarnaast verzamelt 3Dkanjers informatie op onze website die door geregistreerde gebruikers is ingediend. Dergelijke informatie kan o.a. bestaan uit door gebruikers ingediende berichten over nieuws en evenementen, geüploade foto’s, profielen en blogberichten. De informatie wordt verzameld door het vrijwillig inbrengen hiervan door geregistreerde gebruikers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@3dkanjers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
3Dkanjers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
3Dkanjers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
3Dkanjers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 10 jaar als bewaartermijnen of zolang de geregistreerde gebruiker lid is van de community van 3Dkanjers.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
3Dkanjers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@3dkanjers.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
3Dkanjers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 3Dkanjers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 3Dkanjers maakt ook om geen enkele reden persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers of van leden van 3Dkanjers bekend aan derden (behalve als een wettelijk toegestaan en persoonlijk overhandigd verzoek om dergelijke informatie wordt gedaan door een officiële opsporingsambtenaar of -instantie).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
3Dkanjers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gebruik van Social Media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar – en door Twitter en Facebook opgeslagen op – servers in de Verenigde Staten. Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 3Dkanjers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@3dkanjers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

3Dkanjers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot
Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid zonder kennisgeving te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers ingediende informatie of afbeeldingen zonder toestemming of kennisgeving te verwijderen. Ook behouden wij ons het recht voor om websitefuncties zonder kennisgeving toe te voegen of te verwijderen.

Als zich problemen voordoen als gevolg van uw gebruik van deze website, wordt u verzocht om via e-mail contact op te nemen met 3Dkanjers.