3Dkanjers is een merk en onderdeel van WisMon V.O.F. Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen WisMon en haar klanten. De voorwaarden zijn opgedeeld in een algemeen deel en een aanvullend deel, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die WisMon via 3Dkanjers aanbiedt:
A. Algemeen deel van de voorwaarden, inclusief voorwaarden voor levering van diensten en producten.
B. Aanvullende voorwaarden voor abonnementen op Webproducten.

Indien van toepassing gaan de aanvullende voorwaarden vóór op het algemeen deel. Voor zover het algemeen deel niet strijdt met toepasselijke bepalingen uit de aanvullende voorwaarden, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing.

A. Algemeen deel van de voorwaarden, inclusief voorwaarden voor levering van diensten en producten.

1. Begripsbepalingen
1.1. De in de algemene voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:
1.2. Overeenkomst: een overeenkomst tot levering door WisMon van Goederen en/of Diensten aan Afnemer.
1.3. Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst volgens welke WisMon tegen betaling een Webproduct beschikbaar stelt aan een Abonnee.
1.4. Afnemer: de (rechts-)persoon die krachtens Overeenkomst Goederen en/of Diensten van WisMon afneemt.
1.5. Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie WisMon een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten of die met WisMons daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.6. Gebruikers: de personen (waaronder, maar niet uitsluitend, leerkrachten, leerlingen en kinderen) die door de Abonnee uitgenodigd zijn als Gebruikers van één van de Webproducten van WisMon en die als zodanig geautoriseerd zijn van het Webproduct gebruik te maken.
1.7. 3Dkanjers is een handelsmerk en is onderdeel van WisMon: Vennootschap onder Firma WisMon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53552431 en met het BTW-nummer NL850924078B01.
1.8. Diensten: werkzaamheden die door WisMon in opdracht van Afnemer worden verricht.
1.9. Goederen: door WisMon geleverde of te leveren hardware, software of andere producten, niet zijnde Diensten.
1.10. Webproduct: webapplicaties die door WisMon via een website, elektronische gegevensdragers of emailbericht aan een Abonnee ter beschikking worden gesteld. Onder het Webproduct worden mede documentatie, lesmateriaal, updates en andere tussentijdse toevoegingen aan het product begrepen. Tot de Webproducten behoren in het bijzonder, maar niet uitsluitend, www.3Dkanjers.nl en www.3DkidsCompany.
1.11. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie WisMon een overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met WisMon daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.12. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan e-mail en fax, voor zover de identiteit en integriteit van de berichten voldoende is vast te stellen.
1.13. De door WisMon ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Wederpartij.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WisMon en een Wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door WisMon of door partijen gezamenlijk, uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen WisMon en een Wederpartij, voor de uitvoering waarvan door WisMon derden dienen te worden betrokken.
2.3. Indien WisMon niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WisMon in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.4. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Een Offerte van WisMon is vrijblijvend in die zin, dat zij slechts een uitnodiging inhoudt tot het doen van een bindend aanbod tegen de in de offerte geïndiceerde condities. De inhoud van prijslijsten, folders, magazines en webpagina’s zijn onder voorbehoud en binden WisMon niet.
3.2. WisMon kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. De prijzen door WisMon genoemd in aanbiedingen, offertes, folders, brochures, webpagina’s en prijslijsten zijn inclusief BTW en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten, administratie- en transactiekosten, tenzij anders aangegeven. Deze posten worden apart in rekening gebracht.
3.4. Stijgen voor WisMon de kosten van de uitvoering van de overeenkomst doordat prijsbepalende factoren als inkoopprijzen, lonen, belastingen, verzekeringspremies, opslagkosten en dergelijke na het offreren door WisMon van de prijs oplopen, dan is WisMon gerechtigd deze hogere kosten aan de Wederpartij door te berekenen, voor zover zij optreden na drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst. Verhogingen van de BTW, in- en uitvoerrechten en transportkosten, die na het offreren door WisMon van de prijs optreden, kunnen echter steeds direct ten volle worden doorberekend.
3.5. Voor zover niet anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in euro’s op basis van een door WisMon aan de Wederpartij toe te zenden factuur. De factuur wordt in beginsel na voltooiing van de levering of, in geval van deelleveringen, van een deellevering toegezonden. Indien WisMon daartoe aanleiding ziet, mag WisMon echter ook betaling of verstrekking van een passende zekerheid voor betaling vóór of bij levering verlangen. De betaling dient binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te geschieden door bijschrijving op de bankrekening vermeld in de factuur. Er kan geen verrekening plaatsvinden met tegenvorderingen die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door WisMon zijn erkend of in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld.
3.6. Alle kosten, die WisMon in en/of buiten rechte moet maken in verband met het niet tijdig voldoen van de koopprijs en meer in het algemeen in verband met het bewaren van haar rechten tegenover de Wederpartij, komen voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen per geval ten minste 15% van hetgeen een Wederpartij aan WisMon verschuldigd is, met een minimum van € 1.000,-, onverminderd het recht van WisMon om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BW in rekening te mogen brengen. Wanneer vervolgens een gerechtelijke procedure wordt gestart, is de Wederpartij gehouden alle door WisMon in verband hiermee te maken kosten te vergoeden, hieronder uitdrukkelijk begrepen de kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief.

4. Tekortkomingen
4.1. Een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst aan de zijde van WisMon dient – op straffe van verval van alle rechten ter zake – door Afnemer met bekwame spoed schriftelijk aan WisMon te worden gemeld. Een melding, gedaan 14 kalender¬dagen of langer nadat een tekortkoming redelijkerwijs door Afnemer had kunnen worden ontdekt, geldt in ieder geval niet meer als met bekwame spoed gedaan. Op tekortkomingen, die na drie maanden na de uitvoering van de (deel-) overeenkomst aan het licht komen, kan Afnemer tegenover WisMon geen beroep meer doen. Rechtsvorderingen ter zake van tijdig gemelde tekortkomingen moeten op straffe van verval binnen 6 maanden na de melding worden ingesteld.
4.2. De garantie op afgeleverde Goederen strekt nimmer verder dan de door de fabrikant of toeleverancier van WisMon verstrekte garantie.
4.3. Een tijdig gemelde tekortkoming kan door WisMon naar haar eigen keuze worden verholpen door hetzij herstel of hernieuwde levering op kosten van WisMon, hetzij vermindering van de prijs overeenkomstig de door de tekortkoming veroorzaakte minderwaarde van het door Afnemer ontvangene.

5. Aansprakelijkheid voor schade
5.1. De totale aansprakelijkheid van WisMon wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Wederpartij overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs;
5.2. De aansprakelijkheid van WisMon voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Wederpartij, schade verband houdende met het gebruik van door de Wederpartij aan WisMon voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de Wederpartij aan WisMon voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van WisMon wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
5.3. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van WisMon voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan als in de hierna volgende leden van dit artikel bepaald.
5.4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel en alleen voor zover de Wederpartij schade lijdt als gevolg van een rechtens aan WisMon toe te rekenen omstandigheid, is WisMon slechts gehouden schade aan de Wederpartij te vergoeden binnen de navolgende grenzen:
5.4.1. Schade aan goederen en letselschade worden vergoed tot een bedrag van maximaal € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen uit een zelfde oorzaak, en mits WisMon voor deze vergoeding dekking onder een verzekering geniet.
5.4.2. Andere schade dan onder 5.4.1. bedoeld, wordt per overeenkomst in totaal vergoed tot 50% van de netto totaalprijs (de bruto-totaalprijs minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van de betreffende Overeenkomst maar nimmer meer dan tot € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).
5.5. De schade onder 5.4.1. en 5.4.2. bedoeld, komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien de Wederpartij de schade binnen 14 kalenderdagen nadat hij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan WisMon heeft meegedeeld en een eventuele rechtsvordering ter zake op straffe van verval binnen 6 maanden na de melding is ingesteld.

6. Levering
6.1. Een voor de levering overeengekomen termijn gaat in daags na het tot stand komen van de Overeenkomst. Is een aanbetaling overeengekomen, dan vangt de leveringstermijn niet aan dan nadat de aanbetaling geheel is ontvangen.
6.2. WisMon streeft er naar de levering te doen plaatsvinden binnen de termijn die daarvoor is overeengekomen. De enkele overschrijding van die termijn doet WisMon nog niet in verzuim zijn. Dat is pas het geval, indien WisMon ook niet presteert binnen een redelijke nadere termijn, die hem na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk is gesteld, en de overschrijding van die termijn het gevolg is van een omstandigheid, die hem rechtens kan worden toegerekend.
6.3. Een termijnoverschrijding – en meer in het algemeen: het tekortschieten in de nakoming van een verplichting – kan WisMon alleen worden toegerekend, indien de oorzaak daarvan een omstandigheid is die rechtens voor risico van WisMon komt. Voor risico van WisMon komen in ieder geval niet een tekort aan grondstoffen of halffabrikaten, ziekte op ongewone schaal, stakingen, blokkades, transportvertragingen, overheidsmaatregelen waaronder import-, export- en productieverboden, brand of explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen, uitval van energie, machinebreuk, ook wanneer deze omstandigheden zich bij toeleveranciers of hulppersonen van WisMon voordoen en daardoor de nakoming van de verplichtingen wordt verhinderd of bepaald bemoeilijkt.
6.4. In geval van levering van goederen blijft de eigendom van die goederen bij WisMon, totdat de Wederpartij dat wat hij in verband met levering van goederen en diensten door of in opdracht van WisMon aan WisMon verschuldigd is, geheel heeft voldaan.
6.5. In geval van levering van Diensten heeft WisMon de verplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. WisMon bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen Diensten worden uitgevoerd.

7. Intellectueel eigendom
7.1. WisMon behoudt zich alle rechten voor die de wet- en regelgeving aan houders van rechten van intellectuele eigendom toekent. Deze rechten betreffen in het bijzonder maar niet uitsluitend:
a. De merkenrechten op het woordmerk WisMon en de bijbehorende logo’s.
b. De merkenrechten op het woordmerk 3DkidsCompany en de bijbehorende logo’s.
c. De auteursrechten en databankenrechten op de vormgeving en inhoud van de websites www.WisMon en www.3DkidsCompany.com
7.2. Voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan door WisMon of bij wet toegestaan, mag niets uit de door WisMon uitgegeven werken op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
7.3. Afnemers van, en deelnemers aan scholingsactiviteiten zijn niet gerechtigd qua inhoud overeenkomstige of daarop gelijkende scholingsactiviteiten en/of lesmaterialen aan derden aan te bieden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van WisMon.
7.4. Indien de Wederpartij enig aan WisMon toekomend recht van intellectueel eigendom opzettelijk schendt, resulteert dat in een direct opeisbare betalingsverplichting van €5.000,- per schending jegens WisMon, onverminderd alle overige vorderingen welke WisMon ten gevolge van dat handelen toekomen.
7.5. WisMon behoudt zich het recht voor om de technische maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar intellectuele eigendom.
7.6. Dergelijke technische beveiligingsmaatregelen mogen niet worden omzeild. Indien de Wederpartij opzettelijk een dergelijke maatregel omzeilt, resulteert dat in een direct opeisbare betalingsverplichting van €10.000,- per overtreding jegens WisMon, onverminderd alle overige vorderingen welke WisMon ten gevolge van dat handelen toekomen.
7.7. De vorige bepaling geldt niet indien de Wederpartij onomstotelijk aantoont dat de omzeiling evident noodzakelijk was om gebruik te kunnen maken van de programmatuur op een door de wet toegestane wijze.
7.8. WisMon heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Beëindiging (tussentijds)
8.1. WisMon is bevoegd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden indien:
8.1.1. Door derden op de in het kader van de betreffende Overeenkomst door of namens de Wederparitj ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd;
8.1.2. De Wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
8.1.3. Aan de Wederpartij surseance van betaling wordt verleend;
8.1.4. De Wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
8.1.5. WisMon zal wegens de beëindiging krachtens dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9. Overmacht
9.1. WisMon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
9.2. WisMon kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
9.3. Indien WisMon ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WisMon gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
9.4. De betrokken partij zal de andere partij zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of andere contractpartners van WisMon.

10. Toepasselijk recht en geschillen.
10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WisMon partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
10.2. De rechter in de vestigingsplaats van WisMon, te weten Zwolle, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft WisMon het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
11.1. Deze voorwaarden zijn online te vinden op www.3Dkanjers.nl en www.3DkidsCompany.
11.2. WisMon behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging door WisMon. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
11.3. Indien de Wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.
11.4. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals deze te vinden is op op www.3Dkanjers.nl en www.3DkidsCompany.
11.5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

B. Aanvullende voorwaarden voor abonnementen op webproducten van WisMon.

12. Ingang en duur abonnement
12.1. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Abonnee een volledig ingevulde elektronische aanmelding heeft ingevuld op de website van een van de Webproducten van WisMon.
12.2. Eventuele Logincodes zullen niet eerder aan de Abonnee worden geleverd dan nadat volledige betaling van de Vergoeding door WisMon is ontvangen.
12.3. WisMon heeft het recht een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst niet te accepteren indien daarvoor redelijke gronden bestaan. WisMon zal de Abonnee hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
12.4. Een Abonnementsovereenkomst wordt gesloten voor een vaste termijn die door de Abonnee wordt gekozen uit een aantal door WisMon vastgelegde opties.
12.5. Tenzij anders beschreven in de Overeenkomst, worden de Webproducten van WisMon verstrekt voor de duur van 1 jaar vanaf het moment dat WisMon de Login verstrekt zoals bedoeld in artikel 12.2. Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar wordt het abonnement automatisch verlengd. De opzegging moet uiterlijk 1 maand voordat het abonnement vernieuwd wordt, uitgevoerd worden, anders wordt het abonnement automatisch vernieuwd met 1 jaar. Opzegging kan geschieden via mail of brief.
12.6. WisMon is gerechtigd de Abonnementsovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige vorm van schadevergoeding en/of restitutie van de betaalde abonnementskosten verplicht te zijn, indien haar blijkt dat de Abonnee het gebruiksrecht in strijd met de Abonnementsovereenkomst gebruikt, dan wel indien de Abonnee anderszins toerekenbaar tekortschiet in nakoming van zijn verplichtingen, of WisMon in redelijkheid mag aannemen dat Abonnee zijn verplichtingen niet nakomt.

13. Prijzen, betaling en herroeping van het abonnement
13.1. De Abonnee dient de volledige abonnementsprijs binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Abonnementsovereenkomst te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de betaling van de abonnementsprijs niet binnen de gestelde termijn is voldaan wordt dit door WisMon opgevat als een keuze voor ontbinding van de Abonnementsovereenkomst. De inlogaccounts behorende bij de Abonnee worden geblokkeerd en de Abonnementsovereenkomst wordt ontbonden.
13.2. Indien de Abonnee kiest voor ontbinding, vervalt zijn betalingsverplichting. De keuze voor ontbinding zal per Webproduct slechts éénmaal aan de Abonnee worden verleend. Indien een Abonnee, na te hebben gekozen voor ontbinding, binnen de door hem in eerste instantie gekozen contractsperiode nogmaals hetzelfde Webproduct aanvraagt, geldt dat als een keuze voor voortzetting. Zodra de Abonnee dan alsnog aan zijn betalingsverplichting voldoet wordt hem weer toegang verschaft tot het Webproduct. Het abonnementsgeld wordt niet verminderd met de periode dat, ten gevolge van de niet-betaling, het Webproduct niet is geleverd.
13.3. De betaling zal geschieden via de betaalmethode die bij de internetkassa van WisMon door de Abonnee is gekozen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen WisMon en de Abonnee.

14. Herroeping
14.1. De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst ontbinden binnen 14 dagen nadat deze is gesloten, mits er nog niet is betaald. Door de abonnementsprijs te betalen geeft de Abonnee aan dat hij definitief gebonden wenst te zijn aan de Abonnementsovereenkomst.

15. Gebruiksrecht
15.1. Gebruik van een Webproduct is uitsluitend toegestaan door personen die behoren tot de in de aanmelding vermeldde school, instelling of privé huishouding.
15.2. De Abonnee zal de inloggegevens alleen aan de daartoe bevoegde Gebruikers communiceren en deze voor het overige strikt geheim houden.
15.3. De Abonnee zal daarbij steeds de vereiste zorg betrachten dat de door WisMon beschikbaar gestelde inloggegevens niet op wat voor manier dan ook ter kennis komen van onbevoegde derden. Minimaal vereist voor deze zorg is in ieder geval dat de Abonnee aan diens Gebruikers duidelijk maakt dat het niet is toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Tevens is de Abonnee verplicht alle medewerking aan WisMon te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden gevergd ten behoeve van het opsporen dan wel sanctioneren van Gebruikers die zich niet aan de regels houden.
15.4. De Abonnee en diens Gebruikers verkrijgen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het Webproduct. Daarbij wordt expliciet geen toestemming verleend om het Webproduct aan derden openbaar te maken, dan wel om het Webproduct te verveelvoudigen anders dan ten behoeve van het normale, geautoriseerde gebruik door Abonnee zelf en diens Gebruikers.
15.5. WisMon is te allen tijde gerechtigd om, naar eigen inzicht, de inhoud en verschijningsvorm van haar Webproducten te wijzigen. Hierbij stelt WisMon zich tot doel om naar haar inzicht de gebruikerservaring te verbeteren.
15.6. De Abonnee wordt geacht ervan op de hoogte te zijn dat hij in het bezit van computer- en randapparatuur en programmatuur dient te zijn om gebruik te kunnen maken van het Webproduct. WisMon zal de Abonnee via haar website informeren over de minimale eisen daaromtrent.
15.7. De Abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van het Webproduct dat onrechtmatig is of schadelijk voor de belangen van WisMon, leveranciers, service providers of andere Gebruikers van WisMon. In het bijzonder zal de Abonnee het Webproduct niet gebruiken op een wijze die WisMon of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen of die de gebruikerservaring van elke willekeurige Gebruiker van de Webproducten van WisMon op negatieve wijze kunnen beïnvloeden.
15.8. Het is de Abonnee en zijn Gebruikers niet toegestaan vergelijkingen tussen het Webproduct van WisMon en andere producten te publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WisMon.

16. Beschikbaarheid van het Webproduct
16.1. WisMon zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar Webproducten zo groot mogelijk te doen. WisMon kan echter niet garanderen dat er nooit een storing zal optreden. Wanneer een storing zich voordoet, zal WisMon zich uiterst inspannen deze te (doen) verhelpen.
16.2. Indien een storing het gevolg is van een probleem in de dienstverlening van een telecommunicatiebedrijf (zoals internetaanbieders, hostingbedrijven, e.d.), zal WisMon zich inspannen het telecommunicatiebedrijf ertoe te bewegen de problemen zo snel en zo goed mogelijk te verhelpen. Zo nodig en indien mogelijk, zal zij overstappen op een andere dienstverlener. WisMon kan echter niet worden aangesproken voor situaties die zijn ontstaan ten gevolge van onvoorzienbare wanprestaties van telecommunicatiebedrijven.
16.3. WisMon behoudt zich het recht voor om onderhoud te verrichten aan haar Webproducten waardoor deze tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn. WisMon zal zich inspannen deze periodes zo in te plannen dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de Abonnee en diens Gebruikers. Desalniettemin kan het zijn dat de Abonnee enige hinder zal moeten dulden.

17. Garantie
17.1. WisMon zal haar Webproducten met zorg onderhouden en beveiligen, een en ander binnen de grenzen van hetgeen naar de stand der techniek redelijkerwijs kan worden gevergd.
17.2. WisMon kan niet garanderen dat er bij het gebruik van het Webproduct op geen enkele schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de Abonnee. Het risico van schadelijke programma’s van derden (zoals virussen, Trojans, e.d.) die buiten de wil en wetenschap van WisMon via het internet worden verspreid, kan namelijk niet door WisMon worden uitgebannen. Daarbij is de Abonnee zelf verantwoordelijk voor een adequaat beveiligingsniveau van zijn hardware en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s.
17.3. WisMon zal haar Webproducten met zorg ontwikkelen en testen. WisMon kan echter niet garanderen dat haar Webproducten geheel foutloos zijn of zonder onderbrekingen zullen werken.

18. Persoonsgegevens
18.1. WisMon verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op de wijze zoals uiteengezet in onze Privacy verklaring.

19. Aansprakelijkheid
19.1. Indien WisMon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van WisMon beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van WisMon is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. WisMon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
19.2. De Abonnee is zelf geheel verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens en alle mogelijke gevolgen van het eventueel verstrekken van onjuiste gegevens.